HTTP API Örnekleri

You are here:
Estimated reading time: 2 min

HTTP API

HTTP, ThingsOn IoT Platform tarafından API olarak desteklenen bir veri alma/verme protokolüdür. HTTP en yaygın kullanıma sahip protokol olmasının yanı sıra basit yapısıyla bazı IoT projelerinde kullanmaya oldukça uygundur.

ThingsOn JSON formatında anahtar-değer (key-value) içeriğini destekler. Anahtar her zaman bir string iken, değer ise string, boolean, double ya da long veri tipinde olabilir.

Farklı programlama dillerinde ThingsOn HTTP API üzerinden platforma telemetri verisinin nasıl gönderildiğini açıklayan örnekler aşağıdadır;

Başlamadan Önce

[API_KEY]: Kod örneklerindeki [API_KEY] ifadesini platformda oluşturacağınız cihazın access token’i ile değiştirmeyi unutmayın! (köşeli parantezler dahil)

{“temperature”:100, “humidity”:40}: Aşağıdaki her bir örnek platforma Key-Value formatında bu veriyi gönderir. Bu veri gerçek dünyada göndermek istediğiniz telemetri verisi ile değiştirilmelidir.

HTTP

POST /api/v1/[API KEY]/telemetry HTTP/1.1
Host: cloud.thingson.io
cache-control: no-cache
{"temperature":100, "humidity":40}------WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW--

C (LibCurl)

CURL *hnd = curl_easy_init();

curl_easy_setopt(hnd, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_easy_setopt(hnd, CURLOPT_URL, "https://cloud.thingson.io/api/v1/[API KEY]/telemetry");

struct curl_slist *headers = NULL;
headers = curl_slist_append(headers, "cache-control: no-cache");
curl_easy_setopt(hnd, CURLOPT_HTTPHEADER, headers);

curl_easy_setopt(hnd, CURLOPT_POSTFIELDS, "{\"temperature\":100, \"humidity\":40}");

CURLcode ret = curl_easy_perform(hnd);

cURL

curl -X POST \
 'https://cloud.thingson.io/api/v1/[API%20KEY]/telemetry' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
 -d '{"temperature":100, "humidity":40}'

C# (RestSharp)

var client = new RestClient("https://cloud.thingson.io/api/v1/[API%20KEY]/telemetry");
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("cache-control", "no-cache");
request.AddParameter("undefined", "{\"temperature\":100, \"humidity\":40}", ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);

GO

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
	"net/http"
	"io/ioutil"
)

func main() {

	url := "https://cloud.thingson.io/api/v1/[API%20KEY]/telemetry"

	payload := strings.NewReader("{\"temperature\":100, \"humidity\":40}")

	req, _ := http.NewRequest("POST", url, payload)

	req.Header.Add("cache-control", "no-cache")

	res, _ := http.DefaultClient.Do(req)

	defer res.Body.Close()
	body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body)

	fmt.Println(res)
	fmt.Println(string(body))

}

Java (OkHTTP)

OkHttpClient client = new OkHttpClient();

MediaType mediaType = MediaType.parse("application/octet-stream");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"temperature\":100, \"humidity\":40}");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://cloud.thingson.io/api/v1/[API_KEY]/telemetry")
 .post(body)
 .addHeader("cache-control", "no-cache")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();

JavaScript (XHR)

var data = "{\"temperature\":100, \"humidity\":40}";

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.withCredentials = true;

xhr.addEventListener("readystatechange", function () {
 if (this.readyState === 4) {
  console.log(this.responseText);
 }
});

xhr.open("POST", "https://cloud.thingson.io/api/v1/[API_KEY]/telemetry");
xhr.setRequestHeader("cache-control", "no-cache");

xhr.send(data);

JavaScript (Jquery AJAX)

var settings = {
 "async": true,
 "crossDomain": true,
 "url": "https://cloud.thingson.io/api/v1/[API_KEY]/telemetry",
 "method": "POST",
 "headers": {
  "cache-control": "no-cache"
 },
 "data": "{\"temperature\":100, \"humidity\":40}"
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
 console.log(response);
});

NodeJS

var http = require("https");

var options = {
 "method": "POST",
 "hostname": [
  "cloud",
  "thingson",
  "io"
 ],
 "path": [
  "api",
  "v1",
  "[API_KEY]",
  "telemetry"
 ],
 "headers": {
  "cache-control": "no-cache"
 }
};

var req = http.request(options, function (res) {
 var chunks = [];

 res.on("data", function (chunk) {
  chunks.push(chunk);
 });

 res.on("end", function () {
  var body = Buffer.concat(chunks);
  console.log(body.toString());
 });
});

req.write("{\"temperature\":100, \"humidity\":40}");
req.end();

Objective-C (NSURL)

#import <Foundation/Foundation.h>

NSDictionary *headers = @{ @"cache-control": @"no-cache" };

NSData *postData = [[NSData alloc] initWithData:[@"{"temperature":100, "humidity":40}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://cloud.thingson.io/api/v1/[API_KEY]/telemetry"]
                            cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
                          timeoutInterval:10.0];
[request setHTTPMethod:@"POST"];
[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
[request setHTTPBody:postData];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
                      completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
                        if (error) {
                          NSLog(@"%@", error);
                        } else {
                          NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
                          NSLog(@"%@", httpResponse);
                        }
                      }];
[dataTask resume];

PHP

<?php

$request = new HttpRequest();
$request->setUrl('https://cloud.thingson.io/api/v1/[API_KEY]/telemetry');
$request->setMethod(HTTP_METH_POST);

$request->setHeaders(array(
 'cache-control' => 'no-cache'
));

$request->setBody('{"temperature":100, "humidity":40}');

try {
 $response = $request->send();

 echo $response->getBody();
} catch (HttpException $ex) {
 echo $ex;
}

Python (http.client)

import http.client

conn = http.client.HTTPConnection("cloud,thingson,io")

payload = "{\"temperature\":100, \"humidity\":40}"

headers = { 'cache-control': "no-cache" }

conn.request("POST", "api,v1,[API_KEY],telemetry", payload, headers)

res = conn.getresponse()
data = res.read()

print(data.decode("utf-8"))

Python (Requests)

import requests

url = "https://cloud.thingson.io/api/v1/[API_KEY]/telemetry"

payload = "{\"temperature\":100, \"humidity\":40}"
headers = {'cache-control': 'no-cache'}

response = requests.request("POST", url, data=payload, headers=headers)

print(response.text)

Ruby (NET::HTTP)

require 'uri'
require 'net/http'

url = URI("https://cloud.thingson.io/api/v1/[API_KEY]/telemetry")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["cache-control"] = 'no-cache'
request.body = "{\"temperature\":100, \"humidity\":40}"

response = http.request(request)
puts response.read_body

Shell (wget)

wget --quiet \
 --method POST \
 --header 'cache-control: no-cache' \
 --body-data '{"temperature":100, "humidity":40}' \
 --output-document \
 - 'https://cloud.thingson.io/api/v1/[API_KEY]/telemetry'

Swift (NSURL)

import Foundation

let headers = ["cache-control": "no-cache"]

let postData = NSData(data: "{"temperature":100, "humidity":40}".data(using: String.Encoding.utf8)!)

let request = NSMutableURLRequest(url: NSURL(string: "https://cloud.thingson.io/api/v1/[API_KEY]/telemetry")! as URL,
                    cachePolicy: .useProtocolCachePolicy,
                  timeoutInterval: 10.0)
request.httpMethod = "POST"
request.allHTTPHeaderFields = headers
request.httpBody = postData as Data

let session = URLSession.shared
let dataTask = session.dataTask(with: request as URLRequest, completionHandler: { (data, response, error) -> Void in
 if (error != nil) {
  print(error)
 } else {
  let httpResponse = response as? HTTPURLResponse
  print(httpResponse)
 }
})

dataTask.resume()

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 1258
Scroll to Top
ThingsOn Iot Platform

ThingsOn Canlı Demo Formu

Lütfen aşağıdaki formu doldurup “Gönder” butonuna tıklayın.

Hızlı destek
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?